Այսօր: Չորեքշաբթի, 20 Մարտի 2019թ.
Անիի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 1143
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ
 
Ավագանու որոշումներ N 68
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ Մարալիկ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարալիկ համայնք
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, 2-22-37, ani.shirak@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

30 նոյեմբերի 2018 թվականի N 68

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով«Տեղականինքնակառավարմանմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 18-րդհոդվածի 1-ինմասի 18-րդ, 19-րդ, 20-րդկետերի, 88-րդհոդվածի 1-ինև 2-րդմասերի, «Տեղականտուրքերիևվճարներիմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 8-րդ, 9-րդ, 10-րդհոդվածներիև 12-րդհոդվածի 1-ինև 4-րդմասերի, 14-րդհոդվածիդրույթներով, «Ավտոտրանսպորտայինմիջոցներիկայանատեղերիտեղականվճարիմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 2-րդև 10-րդհոդվածներիև«Աղբահանությանևսանիտարականմաքրմանմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 8-րդև 14-րդհոդվածների և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 37-րդհոդվածի 1-ին մասիդրույթներով.

ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱնիհամայնքիավագանին

 որոշումէ՝

 

1.    ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱնիհամայնքիվարչականտարածքում 2019 թվականիտեղականտուրքերիդրույքաչափերըսահմանել` համաձայն N 1 հավելվածի:

2.    ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱնիհամայնքիվարչականտարածքում 2019 թվականիտեղականվճարներիդրույքաչափերըսահմանել` համաձայն N 2 հավելվածի:

3.     Սույն որոշման N 1 հավելվածի 1-3-րդկետերիհամարկիրառել 0.3 գործակից:

4.    Սույն որոշումնուժիմեջէմտնում 2019 թվականիհունվարի 1-ից:

5.    Սույն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 17-րդ կետը ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ից:

                                       

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՇԻՐԱԿԻՄԱՐԶԻԱՆԻՀԱՄԱՅՆՔԻԱՎԱԳԱՆՈՒ 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻՆՈՅԵՄԲԵՐԻ30-Ի 

ԹԻՎ 68 -ՆՈՐՈՇՄԱՆ

 

Տեղականտուրքերիդրույքաչափեր

 

ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱնիհամայնքում (այսուհետ` համայնք) սահմանվումենտեղականտուրքերիհետևյալդրույքաչափերը.

1. ՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածկարգովհաստատվածճարտարապետաշինարարականնախագծինհամապատասխան` համայնքիվարչականտարածքումնորշենքերի, շինություններիևոչհիմնականշինություններիշինարարության (տեղադրման) (բացառությամբՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածշինարարությանթույլտվությունչպահանջողդեպքերի) թույլտվությանհամար.

1) հիմնականշենքերիևշինություններիհամար`

մինչև 300 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողանհատականբնակելի, այդթվում` այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպեսնաևմինչև 200 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհասարակականևարտադրականնշանակությանշենքերիևշինություններիհամար` չորսհազարհինգհարյուրդրամ,

2) սույնկետի«ա»ենթակետովչնախատեսվածշենքերիևշինություններիհամար`

ա. 200-իցմինչև 500 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողշենքերիևշինություններիհամար` ինը  հազարդրամ,

բ. 500-իցմինչև 1000 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողշենքերիևշինություններիհամար` տասնհինգհազարդրամ,

գ. 1000-իցմինչև 3000 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողշենքերիևշինություններիհամար՝տասնհինգհազարդրամ,

դ. 3000-իցևավելիքառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողշենքերիևշինություններիհամար՝երեսունհազարդրամ.

3) ոչհիմնականշենքերիևշինություններիհամար`

ա. մինչև 20 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողշենքերիևշինություններիհամար` ինըհարյուրդրամ,

բ. 20 ևավելիքառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողշենքերիևշինություններիհամար` մեկհազարհինգհարյուրդրամ.

2. Համայնքիվարչականտարածքումգոյությունունեցողշենքերիևշինություններիվերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացմանևբարեկարգմանաշխատանքների (բացառությամբՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածշինարարությանթույլտվությունչպահանջվողդեպքերի) թույլտվությանհամար, եթեսահմանվածկարգովհաստատվածճարտարապետաշինարարականնախագծով`

1) չինախատեսվումկցակառույցների, վերնակառույցների, շենքիգաբարիտայինչափերնընդլայնողայլկառույցների (այդթվում` ստորգետնյա) հետևանքովօբյեկտիընդհանուրմակերեսիավելացումկամշենքերիգործառականնշանակությանփոփոխություն` ինըհարյուրդրամ,

2) բացիշենքերիևշինություններիվերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնմանկամարդիականացմանաշխատանքներից, նախատեսվումէնաևկցակառույցների, վերնակառույցների, շենքիտրամաչափայինչափերնընդլայնողայլկառույցների (այդթվում` ստորգետնյա) հետևանքովօբյեկտիընդհանուրմակերեսիավելացումկամշենքերիգործառականնշանակությանփոփոխություն, և, բացիսույնկետի«ա» ենթակետովսահմանվածդրույքաչափից, կիրառվումեննաևնորշինարարությանհամար 1-ինկետի 1-ինենթակետովսահմանվածնորմերըևդրույքաչափերը` շենքերիևշինություններիընդհանուրմակերեսիավելացմանկամշենքերիգործառականնշանակությանփոփոխությանմասով,

3) նախատեսվումէմիայնկցակառույցների, վերնակառույցների, շենքիգաբարիտայինչափերնընդլայնողայլկառույցների (այդթվում` ստորգետնյա) շինարարությունկամշենքերիգործառականնշանակությանփոփոխություն, ապա, սույնօրենքիիմաստով, այնհամարվումէնորշինարարություն, որինկատմամբկիրառվումեննորշինարարությանհամար 1-ինկետի 1-ինենթակետովսահմանվածնորմերըևդրույքաչափերը.

3. Համայնքիվարչականտարածքումշենքերի, շինություններիևքաղաքաշինականայլօբյեկտներիքանդման (բացառությամբՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածքանդմանթույլտվությունչպահանջվողդեպքերի) թույլտվությանհամար` մեկհազարհինգհարյուրդրամ.

4. Համայնքիվարչականտարածքումհեղուկվառելիքի, սեղմվածբնականկամհեղուկացվածնավթայինգազերիվաճառքիթույլտվությանհամար՝օրացուցայինտարվահամար` երկուհարյուրհազարդրամ.

5. Համայնքիվարչականտարածքումգտնվողխանութներումևկրպակներումհեղուկվառելիքի, սեղմվածբնականկամհեղուկացվածնավթայինգազերի, մանրածախառևտրիկետերումկամավտոմեքենաներիտեխնիկականսպասարկմանևնորոգմանծառայությանօբյեկտներումտեխնիկականհեղուկներիվաճառքիթույլտվությանհամար՝օրացուցայինտարվահամար` վաթսունհազարդրամ.

6. Համայնքիվարչականտարածքումթանկարժեքմետաղներիցպատրաստվածիրերիորոշակիվայրումմանրածախառքուվաճառքիրականացնելութույլտվությանհամար՝օրացուցայինտարվահամար` հիսունհազարդրամ.

7. Համայնքիվարչականտարածքումոգելիցևալկոհոլայինխմիչքներիև (կամ) ծխախոտիարտադրանքիվաճառքիթույլտվությանհամար՝

1) ոգելիցևալկոհոլայինխմիչքիվաճառքիթույլտվությանհամար՝յուրաքանչյուրեռամսյակիհամար՝

ա. մինչև 26 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհիմնականևոչհիմնականշինություններիներսումվաճառքիկազմակերպմանդեպքում՝հինգ հազարդրամ,

բ. 26-իցմինչև 50 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհիմնականևոչհիմնականշինություններիներսումվաճառքիկազմակերպմանդեպքում՝տասներեքհազար  դրամ,

գ. 50-իցմինչև 100 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհիմնականևոչհիմնականշինություններիներսումվաճառքիկազմակերպմանդեպքում՝քսանհազար  դրամ,

դ. 100-իցմինչև 200 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհիմնականևոչհիմնականշինություններիներսումվաճառքիկազմակերպմանդեպքում՝քսանհինգհազարդրամ,

ե. 200-իցմինչև 500 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհիմնականևոչհիմնականշինություններիներսումվաճառքիկազմակերպմանդեպքում՝  քառասունհինգհազար  դրամ,

զ. 500 ևավելիքառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհիմնականևոչհիմնականշինություններիներսումվաճառքիկազմակերպմանդեպքում՝  հարյուր  հազարդրամ.

2) ծխախոտիարտադրանքիվաճառքիթույլտվությանհամար՝յուրաքանչյուրեռամսյակիհամար՝

ա. մինչև 26 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհիմնականևոչհիմնականշինություններիներսումվաճառքիկազմակերպմանդեպքում՝հինգ հազարդրամ,

բ. 26-իցմինչև 50 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհիմնականևոչհիմնականշինություններիներսումվաճառքիկազմակերպմանդեպքում՝տասներեքհազարդրամ,

գ. 50-իցմինչև 100 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհիմնականևոչհիմնականշինություններիներսումվաճառքիկազմակերպմանդեպքում՝քսանհազարդրամ,

դ. 100-իցմինչև 200 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհիմնականևոչհիմնականշինություններիներսումվաճառքիկազմակերպմանդեպքում՝քսանհինգհազար  դրամ,

ե. 200-իցմինչև 500 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհիմնականևոչհիմնականշինություններիներսումվաճառքիկազմակերպմանդեպքում՝  քառասունհինգհազարդրամ.

զ. 500 ևավելիքառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհիմնականևոչհիմնականշինություններիներսումվաճառքիկազմակերպմանդեպքում՝հարյուրհազար  դրամ.

8. Բացօթյաառևտրիկազմակերպմանթույլտվությանհամար՝յուրաքանչյուրօրվահամար` երեքհարյուրհիսունդրամ՝մեկքառակուսիմետրիհամար.

9. Համայնքիվարչականտարածքումառևտրի, հանրայինսննդի, զվարճանքի, շահումովխաղերիևվիճակախաղերիկազմակերպմանօբյեկտներին, խաղատներինևբաղնիքներին (սաունաներին) ժամը 24.00-իցհետոաշխատելութույլտվությանհամար՝օրացուցայինտարվահամար՝

1) առևտրիօբյեկտներիհամար`քսանհինգհազարդրամ,

2) հանրայինսննդիևզվարճանքիօբյեկտներիհամար` հիսունհազարդրամ,

3) բաղնիքների (սաունաների) համար` երկուհարյուրհազարդրամ,

4) խաղատներիհամար` հինգհարյուրհազարդրամ,

5) շահումովխաղերիհամար` երկուհարյուրհիսունհազարդրամ,

6) վիճակախաղերիհամար` հարյուրհազարդրամ.

10. Համայնքիվարչականտարածքում, համայնքայինկանոններինհամապատասխան, հանրայինսննդիկազմակերպմանևիրացմանթույլտվությանհամարտեղականտուրքըյուրաքանչյուրեռամսյակիհամարսահմանվումէ`

1) հիմնականշինություններիներսում՝

ա. մինչև 26 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհանրայինսննդիօբյեկտիհամար՝հինգհազարմեկդրամ,

բ. 26-իցմինչև 50 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհանրայինսննդիօբյեկտիհամար՝  տասըհազարդրամ,

գ. 50-իցմինչև 100 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհանրայինսննդիօբյեկտիհամար՝տասնհինգհազարդրամ,

դ. 100-իցմինչև 200 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհանրայինսննդիօբյեկտիհամար՝  քսանհազարդրամ,

 ե. 200-իցմինչև 500 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհանրայինսննդիօբյեկտիհամար՝  երեսունհազարդրամ,

 զ. 500 ևավելիքառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհանրայինսննդիօբյեկտիհամար՝  հիսունհազարդրամ.

 2)ոչհիմնականշինություններիներսում`

 ա. մինչև 26 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհանրայինսննդիօբյեկտիհամար՝մեկհազարդրամ,

 բ. 26-իցմինչև 50 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհանրայինսննդիօբյեկտիհամար՝երկուհազարդրամ,

 գ. 50-իցմինչև 100 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհանրայինսննդիօբյեկտիհամար՝չորսհազարդրամ,

 դ. 100-իցմինչև 200 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհանրայինսննդիօբյեկտիհամար՝ութհազարդրամ,

 ե. 200-իցմինչև 500 քառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհանրայինսննդիօբյեկտիհամար՝  տասնհինգհազարդրամ,

 զ. 500 ևավելիքառակուսիմետրընդհանուրմակերեսունեցողհանրայինսննդիօբյեկտիհամար՝  քսանհինգհազարդրամ.

11. Ավագանուսահմանածկարգինուպայմաններինհամապատասխան՝համայնքիվարչականտարածքումարտաքինգովազդտեղադրելութույլտվությանհամար, բացառությամբԵրևանքաղաքիևմիջպետականուհանրապետականնշանակությանավտոմոբիլայինճանապարհներիօտարմանշերտերումևպաշտպանականգոտիներումտեղադրվողգովազդներիթույլտվությունների, յուրաքանչյուրամիսմեկքառակուսիմետրիհամար՝

1) ալկոհոլայինսպիրտիպարունակությունըմինչև 20 ծավալայինտոկոսարտադրանքգովազդողարտաքինգովազդիհամար` երկուհազարդրամ,

2) թունդալկոհոլային (սպիրտիպարունակությունը 20 ևավելիծավալայինտոկոս) արտադրանքգովազդողարտաքինգովազդիհամար` երեքհազարհինգհարյուրդրամ,

3) սոցիալականգովազդիհամար՝զրոդրամ,

4) այլարտաքինգովազդիհամար` հազարհինգհարյուրդրամ,

5) դատարկգովազդայինվահանակներիհամար՝երեքհարյուրյոթանասունհինգդրամ,

6) եթեարտաքինգովազդտարածողգովազդակիրըտեղաբաշխելևտարածելէիրկազմակերպությանգովազդը՝մեկհարյուրհիսունդրամ.

12. Համայնքիխորհրդանիշը (զինանշան, անվանումևայլն), որպեսօրենքովգրանցվածապրանքայիննշան, ապրանքներիարտադրության, աշխատանքներիկատարման, ծառայություններիմատուցմանգործընթացներումօգտագործելութույլտվությանհամար՝օրացուցայինտարվահամար` հարյուրհազարդրամ.

13. Համայնքիվարչականտարածքումմարդատար-տաքսու (բացառությամբերթուղայինտաքսիների՝միկրոավտոբուսների) ծառայությունիրականացնելութույլտվությանհամար՝օրացուցայինտարումյուրաքանչյուրմեքենայիհամար` տասըհազարդրամ.

14. Համայնքիվարչականտարածքումքաղաքացիականհոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարությանծառայություններիիրականացմանև (կամ) մատուցմանթույլտվությանհամար՝օրացուցայինտարվահամար` հինգհարյուրհազարդրամ.

15. Համայնքիվարչականտարածքումմասնավորգերեզմանատանկազմակերպմանևշահագործմանթույլտվությանհամար՝օրացուցայինտարվահամար՝

1) 3 հա-իցմինչև 5 համակերեսունեցողգերեզմանատներիհամար՝երկումիլիոնհինգհարյուրհազարդրամ,

2) 5 հա-իցմինչև 7 համակերեսունեցողգերեզմանատներիհամար՝հինգմիլիոնդրամ,

3) 7 հա-իցմինչև 10 համակերեսունեցողգերեզմանատներիհամար՝յոթմիլիոնդրամ,

4) 10 հա-իցավելմակերեսունեցողգերեզմանատներիհամար՝տասըմիլիոնդրամ:

16. Համայնքիվարչականտարածքումտեխնիկականևհատուկնշանակությանհրավառությունիրականացնելութույլտվությանհամարօրացուցայինտարվահամարհիսունհազարդրամ:

17. Համայնքիտարածքումսահմանափակմանենթակածառայությանօբյեկտիգործունեությանթույլտվությանհամար՝

1) կարատեի, դիսկոտեկի, բաղնիքի, սաունայիևշոգեբաղնիքիհամարօրացուցայինտարվահամար՝համայնքիվարչականտարածքումտասհազարդրամ

2) ակումբիհամարօրացուցայինտարվահամար՝համայնքիվարչականտարածքում  մեկհարյուրհազարդրամ

 

            ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ     ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ         ՇԻՐԱԿԻՄԱՐԶԻ

      ԱՆԻ    ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐ՝                              Ա. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՇԻՐԱԿԻՄԱՐԶԻԱՆԻՀԱՄԱՅՆՔԻԱՎԱԳԱՆՈՒ 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ի 

ԹԻՎ 68-ՆՈՐՈՇՄԱՆ

 

Տեղականվճարներիդրույքաչափեր

 

 ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱնիհամայնքում (այսուհետ` համայնք) սահմանվումենտեղականվճարներիհետևյալդրույքաչափերը.

1. Համայնքիտարածքումշենքիկամշինությանարտաքինտեսքըփոփոխողվերակառուցմանաշխատանքներկատարելուհետկապվածտեխնիկատնտեսականպայմաններմշակելուևհաստատելուհամար՝համայնքիմատուցածծառայություններիդիմացփոխհատուցմանվճար՝տաս հազար դրամտtaասtaհազարդրամ.

2. Ճարտարապետաշինարարականնախագծայինփաստաթղթերովնախատեսվածշինարարությանթույլտվությունպահանջող, բոլորշինարարականաշխատանքներնիրականացնելուցհետոշենքերիևշինությունների (այդթվում` դրանցվերակառուցումը, վերականգնումը, ուժեղացումը, արդիականացումը, ընդլայնումնուբարեկարգումը) կառուցմանավարտըավարտականակտովփաստագրմանձևակերպմանհամար՝համայնքիմատուցածծառայություններիդիմացփոխհատուցմանվճար՝տաս հազար դրամտtaասta

3. Ճարտարապետաշինարարականնախագծայինփաստաթղթերովնախատեսվածաշխատանքներնավարտելուցհետոշահագործմանթույլտվությանձևակերպմանհամար՝համայնքիմատուցածծառայություններիդիմացփոխհատուցմանվճար՝տաս հազար դրամտtaասta

4. Համայնքիտնօրինությանևօգտագործմաններքոգտնվողհողերըհատկացնելու, հետվերցնելուևվարձակալությանտրամադրելուդեպքերումփաստաթղթերի (փաթեթի) նախապատրաստմանհամար` համայնքիմատուցածծառայություններիդիմացփոխհատուցմանվճար՝հինգ հազար դրամտtaասta

5. Համայնքիկողմիցկազմակերպվողմրցույթներիևաճուրդներիմասնակցությանհամար՝համայնքիմատուցածծառայություններիդիմացփոխհատուցմանվճար՝հինգ հազար դրամտtaասta

6. Համայնքիվարչականտարածքումտոնավաճառներին (վերնիսաժներին) մասնակցելուհամար՝համայնքիմատուցածծառայություններիդիմացփոխհատուցմանվճար՝զրո դրամ

7. Համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքները կազմակերպելու համար աղբահանության վճարը սահմանվում է`

1) Բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում և (կամ) շինություններում կոշտ կենցաղային թափոնների համար աղբահանության վճարը սահմանվում է՝

ա. ըստ հաշվառված անձանց քանակի՝ համայնքում անձնագրային հաշվառման կանոններով ըստ հասցեի հաշվառում ունեցող և (կամ) բնակվող յուրաքանչյուր բնակչի համար՝ ամսական մեկ հարյուր Հայաստանի Հանրապետության դրամ:

2) Ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում և (կամ) շինություններում, այդ թվում` հասարակական և արտադրական շենքերում և (կամ) շինություններում աղբահանության վճարը սահմանվում է ըստ շինության ընդհանուր մակերեսի հետևյալ դրույքաչափերով.

ա. առևտրի (այդ թվում` շուկաների), հանրային սննդի և բնակչության սպասարկման այլ ծառայություններ իրականացնող շինությունների մասով մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար՝ հիսուն Հայաստանի Հանրապետության դրամ.

բ. հյուրանոցների և հյուրանոցային տնտեսության ծառայություններ, ինչպես նաև այլ գործունեություն իրականացնող հասարակական շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար` քսան Հայաստանի Հանրապետության դրամ.

գ. արտադրական, արդյունաբերական և գրասենյակային նշանակության շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար` հինգ  Հայաստանի Հանրապետության դրամ.

դ. կրթական, մշակութային, առողջապահական, սպորտային, գիտահետազոտական և նմանատիպ այլ հասարակական շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար՝ երեք Հայաստանի Հանրապետության դրամ.

ե. շինություններում, որտեղ իրականացվում է մեկից ավելի առանձնացված տնտեսական գործունեություն, աղբահանության վճարն ամբողջությամբ հաշվարկվում է տնտեսական գործունեության համար սահմանված առավել բարձր դրույքաչափով:

3) Ոչ կենցաղային աղբի համար աղբահանության վճարը սահմանվում է`

ա. ըստ ծավալի՝ մեկ խորանարդ մետր աղբի համար՝ երեք հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամ,

8. Համայնքի կողմից իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքման և փոխադրման, ինչպես նաև աղբահանության վճար վճարողներին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի ինքնուրույն հավաքման և փոխադրման թույլտվության համար աղբահանության վճարը համայնքի ավագանին սահմանում է երկու հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամ.

9. Կենտրոնացվածջեռուցմանհամար՝համայնքիկողմիցկամհամայնքիպատվերովմատուցվածծառայություններիդիմացփոխհատուցմանգումարիչափով՝զրո դրամ,

բացառությամբ«Հանրայինծառայություններըկարգավորողմարմնիմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքիհամաձայնսահմանվածհանրայինծառայություններիկարգավորվողոլորտներումսակագներիսահմանմանդեպքերի.

10. Ջրմուղ-կոյուղուհամարայնհամայնքներում, որոնքներառվածչենջրմուղ-կոյուղուծառայություններմատուցողօպերատորկազմակերպություններիսպասարկմանտարածքներում, մասնավորապեսջրամատակարարմանևջրահեռացմանվճարներ՝համայնքիկողմիցկամհամայնքիպատվերովմատուցվածծառայություններիդիմացփոխհատուցմանգումարիչափով՝զրո դրամ, բացառությամբ«Հանրայինծառայություններըկարգավորողմարմնիմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքիհամաձայնսահմանվածհանրայինծառայություններիկարգավորվողոլորտներումսակագներիսահմանմանդեպքերի.

11. Ոռոգմանջրիմատակարարմանհամարայնհամայնքներում, որոնքներառվածչեն«Ջրօգտագործողներիընկերություններիևջրօգտագործողներիընկերություններիմիություններիմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքիհամաձայնստեղծվածջրօգտագործողներիընկերություններիսպասարկմանտարածքներում՝համայնքիկողմիցկամհամայնքիպատվերովմատուցվածծառայություններիդիմացփոխհատուցմանգումարիչափով՝զրո դրամ,բացառությամբ«Հանրայինծառայություններըկարգավորողմարմնիմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքիհամաձայնսահմանվածհանրայինծառայություններիկարգավորվողոլորտներումսակագներիսահմանմանդեպքերի.

12. Համայնքիկողմիցկառավարվողբազմաբնակարանշենքերիընդհանուրբաժնայինսեփականությանպահպանմանպարտադիրնորմերիկատարմանհամար՝համայնքիկողմիցկամհամայնքիպատվերովմատուցվածծառայություններիդիմացփոխհատուցմանգումարիչափով՝հինգ հարյուր դրամ

13. Համայնքայինենթակայությանմանկապարտեզիծառայությունիցօգտվողներիհամար՝համայնքիկողմիցկամհամայնքիպատվերովմատուցվածծառայություններիդիմացփոխհատուցմանգումարիչափով՝մեկերեխայիհամար՝

1) ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱնիհամայնքիՄարալիկքաղաքի «Անիմանկապարտեզ» համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությանսաներիվարձը՝  ամսեկանհինգհազարդրամ:

2) ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱնիհամայնքիՍառնաղբյուրբնակավայրիհամայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությանսաներիվարձը՝   ամսեկանհինգհազարդրամ:

3) ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱնիհամայնքիԼանջիկբնակավայրիհամայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությանսաներիվարձը՝   ամսեկանչորսհազարդրամ:

      14. Համայնքայինենթակայությանարտադպրոցականդաստիարակությանհաստատությունների (երաժշտական, նկարչականևարվեստիդպրոցներևայլն) ծառայություններիցօգտվողներիհամար՝համայնքիկողմիցկամհամայնքիպատվերովմատուցվածծառայություններիդիմացփոխհատուցմանգումարիչափով՝մեկերեխայիհամար՝

1) ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզի  ԱնիհամայնքիՄարալիկքաղաքիերաժշտականդպրոցիաշակերտներիուսմանվարձը` ամսականերեքհազարդրամ:

2) ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզի  ԱնիհամայնքիՄարալիկքաղաքիարվեստիդպրոց.

ա. կերպարվեստ՝մեկհազարդրամ,

բ. ասեղնագործությանևֆուրշետ՝մեկհազարդրամ,

գ. պարարվեստ՝մեկհազարդրամ,

դ. ազգագրականերգ՝հինգհարյուրդրամ,

ե. դեկորատիվկարատեսակ՝մեկհազարդրամ,

զ. դիզայնգորգագործություն՝մեկհազարդրամ,

է. ասմունք՝հինգհարյուրդրամ.

3) ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱնիհամայնքիՄարալիկքաղաքի «Մշակութայիներիտասարդականկենտրոն».

   ա. տիկնիկայինթատրոն՝  մեկհազարդրամ,

   բ. ազգայինպարեր՝մեկհազարդրամ,

   գ. կերպարվեստ՝հինգհարյուրդրամ

   դ. վոկալազգագրականերգչախումբ՝հինգհարյուրդրամ

   ե. ասմունք՝հինգհարյուրդրամ.

4) ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱնիհամայնքիՄարալիկքաղաքիմանկապատանեկանմարզադպրոց.

   ա. կարատե՝մեկհազարդրամ,

   բ. ֆուտբոլ՝հինգ հարյուրդրամ,

   գ. վոլեյբոլ-բաստկետբոլ՝հինգհարյուրդրամ

   դ. ձյուդո՝հինգհարյուրդրամ

15. Համայնքիվարչականտարածքում, սակայնհամայնքիբնակավայրերիցդուրսգտնվող՝ավագանուորոշմամբհանրայինհանգստիվայրսահմանվածևհամայնքիկողմիցկամհամայնքիպատվերովորպեսհանրայինհանգստիվայրկահավորվածտարածքումընտանեկանկամգործնականմիջոցառումներանցկացնելուհամար՝համայնքիմատուցածծառայություններիդիմացփոխհատուցմանվճար՝զրո դրամ

16. Համայնքայինսեփականությունհանդիսացողպատմությանևմշակույթիանշարժհուշարձաններիևհամայնքայինենթակայությանթանգարաններիմուտքիհամար՝համայնքիմատուցածծառայություններիդիմացփոխհատուցմանգումարիչափով՝ զրո դրամ

17.Համայնքայինսեփականությունհանդիսացողընդհանուրօգտագործմանփողոցներումևհրապարակներում (բացառությամբբակայինտարածքների, ուսումնական, կրթական, մշակութայինևառողջապահականհաստատությունների, պետականկառավարմանևտեղականինքնակառավարմանմարմիններիվարչականշենքերիհարակիցտարածքների) ավտոտրանսպորտայինմիջոցնավտոկայանատեղումկայանելուհամարտեղականտուրքըսահմանվումէ.

1) յուրաքանչյուրմեկժամվահամար`  երկուհարյուրդրամ.

2) յուրաքանչյուրմեկօրվահամար` մեկհազարհինգհարյուրդրամ.

3) մեկշաբաթվահամար` չորսհազարդրամ.

4) մեկամսվահամար`  քսանհազարդրամ.

5) մեկտարվահամար` ութսունհազարդրամ .

18. Համայնքիարխիվիցփաստաթղթերիպատճեններտրամադրելուհամար՝մեկփաստաթղթիհամար՝երկուհարյուրդրամփոխհատուցմանվճար:

19. Համայնքնսպասարկողանասնաբույժիծառայություններիդիմացտեղականվճարիդրույքաչափփոխհատուցմանգումարիչափովհինգհազարդրամ

 

 

 

        

            ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ     ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ         ՇԻՐԱԿԻՄԱՐԶԻ

 

      ԱՆԻ    ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐ՝                              Ա. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

 

 

 


Կողմ -10

ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ ՆԱԻՐԻ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԿԱՄՍԱՐ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՄԱՌԼԵՆ

ՂԶՐՈՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ

ՆԱՋԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆԱԿ

ՆԻԿՈՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄ

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԶԱՎԵՆ

ՎԱՐՈՍՅԱՆ ԱՐՍԵՆ

Դեմ -0

Ձեռնպահ -0


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԱՐՏԱԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
Նիստ


  • Կարծիքներ

Կարծիքներ


 
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2019 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ v2.02
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner